பால் குடி சட்டம் சம்பந்தமான ஸாலிமின் செய்தி குர்ஆனுக்கு முரணானதா? ஆபாசமானதா?.One Response to “பால் குடி சட்டம் சம்பந்தமான ஸாலிமின் செய்தி குர்ஆனுக்கு முரணானதா? ஆபாசமானதா?.”

  1. Syed Nizaullah says:

    Brother Assalammu alaikum
    good explanation ! Alhamdulillah! But a great mistake is whenever you are quoting “sahla binth suhail” raliallahu anha You are describing as “Aval” please kindly take care and avoid it in future! these word is very indecent word in tamil! avoid it and be careful!

Leave a Reply